Copyright och cookies

Copyright

Dessa villkor skall tillämpas på användningen av Stena Metallkoncernens webbsidor. Stena Metall kan när som helst revidera villkoren genom att uppdatera detta meddelande. Med Stena Metall avses i detta dokument alla företag inom Stena Metall-koncernen. Med Stena Metall AB avses koncernens moderbolag.

Användning av material från webbplatsen

Allt innehåll på Stena Metalls webbsidor är, om inget annat anges, Stena Metall ABs upphovsrättsskyddade egendom. Material som publiceras på Stena Metalls webbsidor kan laddas ned för personligt bruk endast under förutsättning att alla meddelanden om upphovsrätt på materialet inte skiljs från materialet. Materialet får inte användas för andra ändamål utan föregående skriftligt tillstånd från Stena Metall AB.

Varumärken och patent

Alla varumärken, logotyper och servicemärken som visas på Stena Metalls webbsidor är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Stena Metall. Inget annat företag får använda Stena Metalls varumärken utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Stena Metall AB. Ingenting på webbplatsen skall uppfattas som en tillåtelse eller licens att använda ett varumärke eller en patentskyddad uppfinning som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Stena Metall AB.

Länkar och hänvisningar till andra webplatser

Alla länkar och hänvisningar till andra webbplatser visas på Stena Metalls webbsidor endast i informationssyfte. Stena Metall har inte granskat dessa andra webbplatser och ansvarar inte för riktigheten eller tillförlitligheten av innehållet på några sådana sidor och heller inte för material som skapats eller publicerats på dessa webbplatser.

Informationspolicy

Stena Metall använder sina webbsidor för informations- och kommunikationsändamål. Stena Metall vidtar rimliga ansträngningar för att se till att informationen på webbsidorna är korrekt och aktuell, men lämnar inga garantier eller utfästelser om dess tillförlitlighet. Stena Metall tar inte på sig skyldighet eller ansvar för eventuella fel eller brister i innehållet på webbsidorna.

Informationen på Stena Metalls webbsidor publiceras "i befintligt skick" utan att några som helst uttryckliga eller underförstådda garantiutfästelser lämnas, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantiutfästelser avseende saluförbarhet, lämplighet för visst ändamål eller frånvaro av rättighetsintrång.

Stena Metall ansvarar inte för direkta, oförutsedda, indirekta skador eller följdskador som följer av tillgång till eller användning av webbplatsen. Stena Metall ansvarar inte heller för och kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller virus på datorutrustning eller annan egendom på grund av tillgång till, användning av eller bläddring på Stena Metalls webbsidor, andra webbplatser som hänvisas till eller länkas till från Stena Metalls webbsidor eller på grund av nedladdning av material, data, text, bilder, video, eller ljud från någon av dessa webbplatser.

Meddelanden till Stena Metall

All information och allt material som skickas till Stena Metall kommer att behandlas som icke konfidentiell och icke upphovsrättsskyddad och kan användas av Stena Metall för vilket ändamål som helst. Stena Metall äger rätten att använda alla idéer, koncept, kunskaper eller tekniker som finns i meddelanden som sänds till Stena Metall för vilket ändamål det vara må, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter genom användning av sådan information.

Sekretesspolicy

Den information som Stena Metall samlar in och lagrar under den normala användningen av Stena Metalls webbsidor används för att kontrollera användningen av webbsidorna och vidareutveckla dem. Detta innebär inte att data som kan identifiera personer samlas in eller lagras.

Emellanåt kan Stena Metall emellertid komma att samla in information från användare av webbsidorna som inbegriper data som kan identifiera personer, såsom namn och adress eller e-postadress och annan information. Informationen kommer att användas av Stena Metall för att tillgodose användarens önskemål eller för att förse användaren med information. Stena Metall säljer inte eller vidarebefordrar data som kan identifiera personer till tredje man.

Stena Metall vidtar lämpliga åtgärder för att skydda och upprätthålla kvaliteten på data som kan identifiera personer.

Användare som har lämnat data som kan identifiera personer på Stena Metalls webbsidor, och som vill att vi skall sluta använda den för nämnda ändamål, skall kontakta Stena Metall på info@stenametall.se

Användarna av webbplatsen kan kontakta Stena Metall på info@stenametall.se för att få en kopia av särskild information som lämnats till Stena Metall eller för att få sådan information korrigerad.

Allmänna frågor beträffande Stena Metalls sekretesspolicy skall adresseras till info@stenametall.se.

Webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser. Stena Metall ansvarar inte för sekretesskyddet på andra sådana webbplatser.

Om cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft i juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies och vad dessa cookies används till.

Cookies kan användas på många olika sätt och i olika syfte. Stena Metall använder cookies på två olika sätt:

Den ena varianten är den enklaste formen av cookies, den som gör varje användare unik på vår webbplats så att webbservern rent tekniskt kan särskilja varje användares dator från alla andra och sända rätt information. Denna form av cookie sparas inte på användarens hårddisk.

Den andra varianten är en cookie vi använder för att vår besöksstatistik ska bli korrekt. Den cookien sparas på användarens dator men innehåller inte någon personrelaterad information, endast ren teknisk information. Denna information kommer inte att användas, eller kan inte ens användas, i något som helst marknadsmässigt syfte eller säljas vidare till tredje part.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på info@stenametall.se

Copyright © 2016 Stena Metall AB. Alla rättigheter förbehållna.

Dela denna sida