Roll i den cirkulära ekonomin

cirkulär_ekonomi_960x300_CompQual80_CompQual80.jpg

Stena Metallkoncernen bidrar genom sina verksamheter till utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Med hållbara tjänster och produkter och i samverkan med kunder och partners skapas värde i form av minskad klimatpåverkan och effektivare resursutnyttjande.

Med en växande befolkning och en tilltagande konsumtion ökar trycket på jordens resurser i en allt snabbare takt. Det finns behov av att utveckla cirkulära system och lösningar som bättre tar tillvara dessa tillgångar.

En omställning till en cirkulär ekonomi kräver att hela samhället utvecklas med målet att bevara resurser inom det ekonomiska systemet med så högt värde som möjligt, så länge som möjligt. Genom innovation och nya tekniska lösningar skapas affärsmodeller där affärsnytta går hand i hand med ett effektivt resursutnyttjande. Stena Metallkoncernen bidrar aktivt till utvecklingen genom kontinuerlig utveckling av återvinningstjänster och produkter i nära samarbete med kunder och andra affärspartners.

Övergången till en cirkulär ekonomi utmanas av kulturella, legala, tekniska och ekonomiska hinder. Skiftet från en traditionell, linjär värdekedja till en cirkulär värdecykel bygger på förändrade konsumtionsmönster och ett hållbart resursutnyttjande. Här behövs stöd i form av långsiktiga, politiska styrmedel i kombination med affärsmässiga lösningar inom produktdesign, produktionsprocesser, hållbar konsumtion, avfall och resurshantering från dessa strömmar. Också kunskapen om komplexa material och användningen av livscykelanalyser behöver breddas.

Det krävs en stor vilja till samarbete mellan de olika aktörerna i den cirkulära värdecykeln för att möta utmaningarna. Här har näringslivet en unik möjlighet att skapa dynamik och genomföra förändringar snabbare än lagstiftningen. Stena Metallkoncernen arbetar aktivt för den cirkulära utvecklingen genom att skapa samarbeten genom forskning och teknikutveckling samt genom att föra dialog om hur legala hinder kan överbryggas.

Sedan starten 1939 har Stena Metallkoncernen i sin kärnverksamhet skapat marknadsförutsättningar för att ta tillvara och förädla resurser och värden som annars skulle gått förlorade. Affären utvecklas i takt med samhället och tillsammans med koncernens intressenter, såsom kunder, offentliga verksamheter och myndigheter, leverantörer, akademin och lagstiftare.

Koncernens återvinningsverksamheter har en självklar och central del i den cirkulära ekonomin där stora mängder avfall samlas in, förädlas och levereras till industrin i form av ny, återvunnen råvara och bidrar därmed med stor klimatnytta. Verksamheterna bidrar även med tjänster som syftar till att skapa effektivare resursutnyttjande i produktion och i designstadiet. Även övriga verksamheters affärsmodeller fyller viktiga funktioner i en cirkulär värdecykel där man sätter produkter, legeringar och råvaror på marknaden (affärsområdena Stål, Komponenter, Aluminium) tillverkade av material (stål, aluminium) av rätt kvalitet, med lång hållbarhet och som dessutom går att återvinna om och om igen. Koncernen bidrar också till att säkra hela distributionskedjan av material genom att leverera bränsle till fartyg samtidigt som man arbetar för att ta fram nya typer av bränslen.

I ett mer hållbart samhälle finns ett tydligare behov av Stena Metallkoncernens samlade kompetens, produkter och tjänster. Samverkan är en nödvändighet för ökad hållbarhet och en viktig framgångsfaktor för Stena Metallkoncernens bidrag i den cirkulära ekonomin. Genom samarbete skapas värden för alla i värdekedjan i form av minskad klimatpåverkan och ett bättre resursutnyttjande. En viktig del i samverkan är den ökade möjligheten att dela information med affärspartners tack vare den digitala utvecklingen. Informationsdelning lägger grunden till en gemensam kunskapsbas vilket leder till fördjupade samarbeten och affärslösningar som bidrar till hållbara affärer.

Stena Metallkoncernen investerar kontinuerligt i forskning, teknikutveckling och innovationer för att möjliggöra samarbete och tillgodose kundernas krav oavsett vilken bransch de verkar inom. Koncernen har byggt upp en effektiv industriell plattform med hög kapacitet och bred geografisk täckning. I dag bedrivs verksamhet på ca 200 platser i tio länder nära kunderna. Förmågan att skapa nya, innovativa lösningar är även i högsta grad beroende av de 3 400 medarbetarna och deras kunskap och kompetens. Regelbundna utbildningssatsningar inom produkt- och materialkunskap är därför avgörande för affären.

Sammanfattningsvis genererar Stena Metallkoncernen stora värden i transformationen mot det cirkulära flödet.

Avgörande faktorer är satsningar på den industriella plattformen, på forskning och på kompetensutveckling. Hög lönsamhet i kombination med god finansiell disciplin skapar förutsättningar för fortsatta investeringar i verksamheten.

Dela denna sida

VAD ÄR DEN CIRKULÄRA EKONOMIN?

I en cirkulär ekonomi bibehålls värdet av produkter och material så länge som möjligt. Avfall och resursanvändning minimeras, och resurser behålls inom ekonomin när en produkt har nått slutet av sin livscykel, för att användas på nytt och skapa ytterligare värde.

För att säkerställa en hållbar tillväxt för EU måste vi använda våra resurser på ett smartare, mer hållbart sätt. Det är uppenbart att den linjära modell för ekonomisk tillväxt som vi hittills har förlitat oss på inte längre är anpassad efter behoven i dagens moderna samhällen i en globaliserad värld. Vi kan inte bygga vår framtid på slit-och-slängmodellen. Många naturtillgångar är ändliga och vi måste hitta ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt att använda dem.

Det ligger också i företagens ekonomiska intresse att på bästa sätt utnyttja sina resurser.

Ur Europeiska kommissionens Paket om cirkulär ekonomi som antogs i december 2015.


Avfallstrappan är en modell som graderar olika sätt att hantera – och minimera – avfall. Ju högre upp i trappan avfallet hamnar desto högre värde. Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och är en bärande tanke i den cirkulära ekonomin.

 

FORUM DÄR STENA METALLKONCERNEN HAR EN FRAMTRÄDANDE ROLL