Värdeskapande

_22A4806_1280x400_CompQual80.png

Grunden för Stena Metalls värdeskapande utgörs av starka erbjudanden och stort fokus på innovation. Genom samarbeten, investeringar och effektiva processer skapar Stena Metall värden för kunder och samarbetspartners, ägare och samhället i stort.

I utvecklingen mot en cirkulär ekonomi har användning och hantering av resurser en stor betydelse. Genom att tillsammans med kunder och samarbetspartners utveckla effektiva processer och innovativa lösningar skapar Stena Metallkoncernens bolag värden som bidrar till såväl stärkt konkurrenskraft som en minskad miljöpåverkan.

För Stena Recycling är det övergripande målet dels att hitta de mest resurseffektiva och värdeskapande sätten att ta vara på kundernas restprodukter, dels att öka andelen material som kan användas som ny råvara. En effektiv och innovativ hantering stärker kundernas hållbarhetsarbete, ökar lönsamheten och bidrar även till övergången mot en mer cirkulär ekonomi.

Stena Aluminium, Stena Components, Stena Stål, Stena Oil och Stena Metal Inc. har som övergripande mål att leverera högkvalitativa produkter och tjänster med hög tillgänglighet och goda möjligheter till anpassning utifrån specifika behov.

Läs hela avsnittet om Värdeskapande i Stena Metalls Årsberättelse & Hållbarhetsredovisning >

Dela denna sida